Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Radioduo Oy
Valuraudankuja 3
00700 HELSINKI
+358 400 461 488
aspa@radioduo.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mikko Yrjölä
+358 400 461 488

3. Tietosuojavastaava
Mikko Yrjölä
+358 400 461 488

4. Rekisterin nimi
Radioduo Oy:n Asiakasrekisteri

5. Rekisteröidyt
Rekisteri sisältää
- Radioduon asiakasyritykset
- Asiakasyritysten luonnolliset henkilötietosisältö
- Radioduo Oy:n verkkokauppaan Radioduo.fi rekisteröityneet sekä sieltä tilanneet henkilöt

6. Käsittelyn oikeusperuste
Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin

7.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä ja ylläpitää tietoa Radioduo Oy:n tuotteiden ja palveluiden
mahdollistamista, ylläpitämistä ja kehittämistä sekä jatkoseurantaa ja markkinointia varten.
Asiakkaan on luovutettava verkkokaupasta tilatessaan tietonsa, mutta hänellä on oikeus olla vastaanottamatta markkinointimateriaalia.

8. Rekisterin henkilötietosisältö
Yritystiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus,s ähköposti, osoite, puhelinnumero, laskutusosoite, laskutustiedot sekä verkkosivujen osoite
Google seurantatiedot: Radioduo Oy:n verkkosivuilla vierailleiden IP-osoitteet
Yritysten luonnolliset henkilöt: Yksityishenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero sekä asema yrityksessä
Radioduon Oy:n verkkokauppaan rekisteröityneet sekä verkkokaupasta ostaneet henkilöt: Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

9. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastietoja kerätään seuraavilla tavoilla:
- Verkkokauppaan rekisteröinti

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille kuin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoisssa.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle se tehdään Suomen henkilötietolain ja EU
tietosuoja-asetusten mukaan.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän
tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä
puolesta on niihin oikeus.

Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen
käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.

13. Rekisteröidyn oikeudet
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:
Oikeus peruuttaa suostumuksen
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (artikla 7)

Oikeus saada pääsy tietoihinsa
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitellään häntä koskevia
henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan
periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai
kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16).
Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu
(artikla 17):
- Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin
- Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
- Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21)
- Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
- Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan
rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 18):
- Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi,
jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
- Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen
sijaan niiden käytön rajoittamista
- Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi
- Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa
sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn
perusteet

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot,
jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu
automaattisesti. (artikla 20)

Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan:
Radioduo Oy
aspa(at)radioduo.fi

14. Automaattinen päätöksenteko
Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

15. Oikeus tehdä valitus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Radioduo Oyn toimistolle.